Användarvillkor för e‑Boks - Privat

  1. Allmänt
  2. Digital brevlåda
  3. Digitala tjänster
  4. e-Boks mobil
  5. Användarsupport

1. Allmänt

1.1 Användningsområde

Dessa användarvillkor gäller för användning av e‑Boks tjänster/produkter, webbplatser, support, appar, sociala medier och andra digitala plattformar samt för deltagande i användarundersökningar från e‑Boks. När du godkänner användarvillkoren godkänner du även e‑Boks sekretesspolicy och cookiepolicy.

1.2 Om e‑Boks

e‑Boks är en digital plattform där du bland annat kan få tillgång till digital post från privata företag.

Hos e‑Boks får du bland annat tillgång till:

a. brev, meddelanden osv. (nedan kallat Meddelanden) från privata företag och

b. ditt personliga arkiv i e‑Boks

c. direkt och säker kommunikation med andra registrerade företag

d. digital underskrift av avtal

f. tjänster och funktioner som e‑Boks vid varje tidpunkt kan erbjuda tack vare e‑Boks samarbete med tredje part.

1.3 Ansvarsbegränsning

Om ingenting annat föreskrivs i tvingande lagstiftning är e‑Boks inte ansvarigt för de lösningar som erbjuds av e‑Boks eller innehållet i Meddelanden eller aviseringar, och inte heller för förlust på grund av försening, bristande leverans, felaktig leverans, dataförlust, IT-fel, virus, skada på din utrustning eller force majeure-liknande förhållanden, oavsett om de endast rör e‑Boks. Vidare påtar e‑Boks inget ersättningsansvar för avtalsbrott, bristande prestanda eller brist på funktionalitet. e‑Boks ansvarar inte heller för förlust på grund av obehörig användning, till exempel om andra har beviljats tillgång till din digitala brevlåda hos e‑Boks eller till din tillgång till e‑Boks Användarsupport, eller om du har underlåtit att informera e‑Boks om oegentligheter eller missbruk eller misstanke om detta. e‑Boks ansvarar inte för tjänster från tredje part som erbjuds via e‑Boks-lösningen.

1.4 Inaktivitet och dödsfall

Vid dödsfall förbehåller sig e‑Boks rätten att radera den avlidnas information efter den period som anges i e‑Boks Sekretesspolicy. Detsamma gäller om du inte varit har inloggad efter den period som anges i e‑Boks Sekretesspolicy.

1.5 Villkorsändringar

e‑Boks kan ändra och uppdatera villkoren på https://private.e-boks.com/sverige/sv/villkor/villkor-foer-anvaendning-av-e-boks/ där aktuella villkor alltid finns tillgängliga. Väsentliga ändringar aviseras via din e‑Boks minst en månad i förväg.

1.6 Rättigheter

Allt material i e‑Boks, däribland namn, logotyper, varumärken, grafik, texter, ikoner, bilder, programvara osv. tillhör e‑Boks och respektive samarbetspartner och skyddas bland annat av varumärkes-, upphovsrätts- och marknadsföringslagstiftning.

1.7 Lagval och domstol

Tvister i frågor som regleras av dessa villkor ska avgöras i enlighet med dansk lag i dansk domstol.

1.8 Kontakt

e‑Boks kan kontaktas här private.e-boks.com/sverige/sv/kontakt/.

2. Digital brevlåda

I din digitala brevlåda hos e‑Boks kan du komma åt post från privata företag.

2.1 Rättslig verkan

Meddelanden som du får via e‑Boks skickas inte ut som vanlig post. Meddelanden som tas emot i e‑Boks har samma rättsliga verkan som om de mottagits med vanlig post, till exempel vad gäller tidsfrister för betalning och för att tacka ja till erbjudanden eller lämna klagomål. Meddelandena anses ha nått dig när de finns tillgängliga för dig i e‑Boks.

2.2 Ansvar

Det är ditt ansvar att:

a. löpande kontrollera om det finns nya meddelanden i den digitala brevlådan hos e‑Boks

b. säkerställa att e‑Boks alltid har rätt e-postadress och/eller mobilnummer till dig om du vill ha aviseringar om nya meddelanden

c. omedelbart ändra åtkomstkod och informera e‑Boks om du uppmärksammar eller misstänker oegentligheter eller missbruk av din digitala brevlåda hos e‑Boks.

Du är också ansvarig för att se till att innehållet som du arkiverar i e‑Boks följer tillämpliga lagar.

2.3 Radering

Om du raderar Meddelanden i e‑Boks går de inte att återställa eller återskapa. Du kan när som helst radera Meddelanden och dokument i din digitala brevlåda hos e‑Boks. e‑Boks har inte tillgång till innehållet i dina Meddelanden. e‑Boks förbehåller sig rätten att göra Meddelanden i din digitala brevlåda hos e‑Boks otillgängliga i fall där e‑Boks har en rättslig skyldighet eller där andras personuppgifter av misstag har äventyrats.

2.4 Avbeställning

2.4.1 Avbeställa meddelanden från en specifik avsändare

Du kan när som helst avbeställa Meddelanden från en avsändare i e‑Boks, såvida du inte har ingått ett avtal med avsändaren som kräver att du har en digital brevlåda hos e‑Boks eller avsändaren av andra skäl har lagstadgad rätt att skicka post till dig. Meddelanden från en avsändare kan avbeställas med 7 dagars varsel. Detta gäller även förinstallerade avsändare.

2.4.2 Uppsägning av digital brevlåda

Du kan när som helst avbeställa eller radera din digitala brevlåda hos e‑Boks. Dock är e‑Boks bundna av dessa villkor så länge du använder e‑Boks.

3. Digitala tjänster

e‑Boks erbjuder dig möjligheten att använda olika digitala tjänster. Innehållet beror på vem som tillhandahåller och administrerar den digitala tjänsten. De digitala tjänster som du väljer att använda kan antingen tillhandahållas och administreras av e‑Boks eller av en tredje part.

e‑Boks har rätt att förinstallera tjänster som inte är av kommersiellt slag och som e‑Boks anser är relevanta för alla användare. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på dessa tjänster, se avsnitt 3.3.

3.1 Innehåll i digitala tjänster

Vilket innehåll som visas när du använder en viss tjänst kan bestämmas av en tredje part. När en tredje part ställer innehåll till förfogande via en digital tjänst har e‑Boks inget ansvar för tjänstens innehåll.

3.2 Samtycke och verifiering

Vid tillval av en digital tjänst som tillhandahålls och administreras av tredje part godkänner du att e‑Boks får delge tredjeparten de uppgifter om dig som är nödvändiga för att tredjeparten ska kunna verifiera dig som användare. Du får alltid information om vilka uppgifter som lämnas ut vid tillval av en viss tjänst. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att välja bort tjänsten. Läs mer nedan om att avbeställa en digital tjänst.

3.3 Avbeställa digitala tjänster och förinstallerade tjänster

Du kan fritt välja bort tjänster i e‑Boks. Det gör du genom att radera den digitala tjänsten i inställningarna. När du avbeställer en digital tjänst innebär det inte att du inte längre har något användarkonto hos den tredje part som tillhandahåller och administrerar tjänsten. Denna tredje part kan fortfarande ha uppgifter om dig lagrade. För att få ditt användarkonto och/eller dina uppgifter raderade hos tredjeparten måste du vända dig direkt till tredjeparten. e‑Boks ansvarar inte för radering hos tredje part.

4. e‑Boks Mobil

4.1 Användningsområde

e‑Boks erbjuder dig möjlighet att få tillgång till e‑Boks Mobil via e‑Boks-appen (härefter kallad ”Appen”). Alla funktioner från e‑Boks kan inte utföras i Appen. För dessa funktioner måste du logga in på e‑Boks i en webbläsare. I Appen kan du bland annat:

a. läsa och hantera Meddelanden

b. spara bilder från kamera eller bildarkiv

c. beställa och avbeställa post från enskilda avsändare

d. redigera din användarprofil inklusive e-post och mobilnummer

4.2 Rätten till användning

Du beviljas en icke-exklusiv och oöverlåtbar rätt att använda Appen på alla smarttelefoner eller surfplattor (iOS, Android eller Windows) som du äger eller kontrollerar, inom gränserna för dessa villkor och den danska upphovsrättslagen. Du får inte distribuera Appen eller göra den tillgänglig via ett nätverk. Du får inte hyra ut, leasa ut, låna ut, vidarelicensiera eller sälja Appen. Du får inte försöka rekonstruera källkoden, modifiera Appen eller skapa härledda verk (derivat) av Appen. Varje överträdelse av dessa användarvillkor och/eller överträdelse av dansk upphovsrättslagstiftning medför att din rätt att använda Appen enligt dessa användarvillkor automatiskt upphör. Utöver att upphäva din rätt att använda Appen kan varje överträdelse av dessa användarvillkor och/eller överträdelse av dansk upphovsrättslagstiftning leda till rättsliga åtgärder mot dig. e‑Boks kan när som helst återkalla eller ändra din rätt att använda Appen i enlighet med dessa användarvillkor.

4.3 Missbruk

Om du misstänker att andra har fått kännedom om din åtkomstkod eller aktiveringskod för mobil åtkomst ska du omedelbart ändra koderna. åtkomstkoden och aktiveringskoden finns i den digitala brevlådan hos e‑Boks under Inställningar.

4.4 Biometrisk auktorisering

Du kan logga in i appen med hjälp av biometrisk auktorisering som touch-ID eller face-ID. För detta krävs att du godkänner att enhetens funktion för biometrisk auktorisering kopplas till din användarprofil i appen. Du kan bara koppla den biometri som finns registrerad i enheten till en specifik användarprofil i appen. Om andra får åtkomst till administrering av biometrisk auktorisering på din enhet kan de missbruka appen. Därför måste du säkerställa att det bara är din egen biometri som är aktiverad som åtkomstkod. Använd bara biometrisk auktorisering på enheter som du har åtkomst till, och aldrig på uppbrutna enheter. Om du har tagit över enheten från någon annan måste du först ta bort den sparade biometrin innan du aktiverar din egen. Om du överlämnar din enhet till någon annan måste du först radera din användarprofil i appen.

4.5 Avbryta biometrisk auktorisering

Du kan sluta att använda biometrisk auktorisering för att logga in i appen genom att:

a. ta bort din användarprofil från listan med aktiverade användare i appen

b. logga in i appen och avaktivera den valda biometriska auktoriseringen under Inställningar eller

c. radera appen från enheten.

4.6 Förlust av mobil enhet

Om du tappar bort din mobila enhet måste du generera en ny aktiveringskod och/eller åtkomstkod i din digitala brevlåda hos e‑Boks så snart som möjligt.

4.7 Blockering av mobil åtkomst

e‑Boks förbehåller sig rätten att blockera mobil åtkomst av säkerhetsskäl vid misstanke om missbruk. Om din mobila åtkomst är spärrad kan du kontakta e‑Boks.

5. Användarsupport

Via e‑Boks Användarsupport får du möjlighet att kommunicera med ett supportteam som erbjuder assistans vid användning av e‑Boks lösningar.

5.1. Inmatning av personuppgifter

Det är ditt ansvar att uteslutande ange personuppgifter i de fält i Användarsupporten som är avsedda för detta ändamål. Om personuppgifter som till exempel personnummer anges i ämnes- eller beskrivningsfältet alternativt i chattfunktionen raderas meddelandet automatiskt och ärendet behandlas inte.

5.2. Misstanke om missbruk

Om du uppmärksammar eller misstänker oegentligheter eller missbruk av e‑Boks Användarsupport ska du omedelbart ändra åtkomstkoden och informera e‑Boks.

Version 5.1 - 2024/05